پلن مشخص، زمینه ساز حضور موفقیت آمیز در شبکه اجتماعی